Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Szkoła Anatomii

Wstęp
Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej szkolaanatomii.pl realizuje Maciej Haberka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Locus Studiorum  Maciej Haberka (adres korespondencyjny ul. Żbicka 166/1, 32-065 Krzeszowice), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 6772438194.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail maciekhaberka@gmail.com.
Aktualizacja : 14.12.2021 r.
 1. Definicje
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym usługa, czasowy dostęp do Platformy za pośrednictwem konta będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego Szkoła Anatomii – Maciej Haberka
 • Platforma – platforma wiedzy anatomicznej, mieszcząca się pod adresem https://szkolaanatomii.pl, gdzie znajdują się treści cyfrowe, do której dostęp jest możliwy po złożeniu zamówienia i otrzymaniu konta użytkownika
 • Sklep Internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://szkolaanatomii.pl .
 • Sprzedawca, Usługodawca – właściciel Platformy Szkoła Anatomii, o którym jest mowa we wstępie do niniejszego Regulaminu.
 • Środek porozumiewania się na odległość – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. telefon, wideo czat, poczta email.
 • Treści cyfrowe – oznacza udostępnione na platformie wideo wykłady, quizy oraz wszelkie inne treści udostępnione na platformie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa – usługa zlecenia świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, będąca przedmiotem umowy Sprzedaży, świadczona za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub osobiście przez Usługodawcę. Usługi, której termin realizacji jest rozłożony na więcej niż jeden dzień roboczy, traktowane są jako jedna integralna Usługa, z datą rozpoczęcia realizacji przypadającą na pierwszy dzień świadczenia usługi.
 • Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług lub usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorca może wskazać w formularzu zamówienia osobę trzecią, na rzecz której ma być świadczona usługa, zwanego dalej Korzystającym.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 1. Postanowienia wprowadzające:
 • Sklep służy do nauki anatomii człowieka poprzez dostęp i korzystanie z Treści cyfrowych zawartych na Platformie
 • Regulamin opisuje zasady korzystania z Platformy oraz Politykę Prywatności strony internetowej szkolaanatomii.pl, jest on integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 • Do prawidłowego działania Platformy niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Treści cyfrowe mogą być odczytywane na smartfonie, tablecie i komputerze.
 • Umowy w sklepie są zawierane w języku polskim
 • Wszystkie podawane ceny produktów są cenami brutto.
 1. Składanie zamówienia:
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • Kliknąć przycisk “Zapisz się” pod odpowiednio wybranym Produktem
  • Kliknąć przycisk “Zapisz się do Grupy”
  • Wpisać swoje dane (adres email oraz imię) w celu utworzenia Konta Użytkownika
  • Dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej
 • Wraz z chwilą dokonania płatności następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Formy dostawy, metody płatności i realizacja zmówienia:
 • Podmiotem realizującym płatność jest Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland, VAT number IE 3206488LH
 • Kupujący ma możliwość wyboru sposobu zapłaty zgodnie z ofertą serwisu Stripe
 • Produkt jest dostarczany do Kupującego drogą elektroniczną. Otrzymuje on wiadomości email z informacjami na temat danych do logowania, weryfikacji swojego konta oraz potwierdzenia zakupu Produktu.
 • Produkt jest dostarczony do Kupującego zaraz po dokonaniu płatności.
 • Produkt jest dostępny dla Kupującego na czas nieokreślony w zależności od metody płatności (subskrypcja lub opłata jednorazowa).
 • W ramach wykupienia dostępu do Konta Standard Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji. Należy po zalogowaniu przejść w zakładkę Konto -> Anuluj subskrypcję.
 • Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty mailowej, telefonu, czy innych środków komunikacji elektronicznej w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego funkcjonowania zakupionego Produktu.
 1. Odstąpienie od umowy:
 • Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 5 dni od dnia dokonania płatności za uzyskanie dostępu do Platformy.
 • Klient może odstąpić od umowy za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym linkiem
 • Skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot pieniędzy za zakupiony Produkt w terminie do 14 dni od złożenia formularza oraz anulowanie dostępu do Platformy.
 1. Reklamacje Treści cyfrowych:
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Reklamacja może zostać uwzględniona w następujących przypadkach:
  • Produkt nie działa poprawnie, pomimo spełnienia wymagań technicznych przez Kupującego
  • Produkt zawiera błędy merytoryczne na temat aktualnej wiedzy z zakresu anatomii człowieka znalezione przez Kupującego
 • Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciekhaberka@gmail.com lub poprzez formularz reklamacji
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację pocztą elektroniczną.
 1. Dane osobowe i pliki cookies:
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca
 • Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://szkolaanatomii.pl/polityka-prywatnosci
 1. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Newsletter.
 • Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kroków opisanych w rozdziale 3. niniejszego regulaminu.
 • Newsletter umożliwia Klientowi otrzymywanie treści informacyjnych i marketingowych o działalności Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi niezbędne jest wpisanie swojego adresu email  oraz imienia w odpowiedni formularz na stronie Sklepu internetowego.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Konto użytkownika jest przypisane tylko do jednego Kupującego i tylko on ma prawo do korzystania z Platformy za pośrednictwem tego konta.
 • W przypadkach wykrycia przez Usługodawcę przypadków korzystania osób niebędących Klientami z kont Kupujących Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danego konta i odstąpienia od Umowy sprzedaży przed datą jej wygaśnięcia
 • Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Platformy, zgłaszać swoje uwagi na adres maciekhaberka@gmail.com
 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:
 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Służy ona rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Sklepu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Sklepu.
 • Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Linki do Formularzy: